دفتر تلفن

تعداد بازدید:۱۲۸۰۶

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

سمت

نام ونام خانوادگی

ردیف

-55229200-10

شماره های دانشگاه

 

2420

55229321

رئیس دانشکده

آقای دکتر  شهرام علم

1

2420

55229321

مسئول دفتر رئیس دانشکده

آقای  جعفر جعفری

2

2433

55229310

معاون دانشکده

خانم دکتر لیلا پارسا

4

2402

55229310

کارشناس پژوهش

آقای محمد فصیحی

5

2425

55229322

رئیس آموزش دانشکده

آقای آتش تر

6

2419

------

مدیر گروه حسابداری

آقای دکتر حبیبی

8

2415

-----

مدیر گروه مدیریت

آقای دکتر علی نوبری

9

2424

------

مسئول اداره امتحانات

آقای اسماعیلی

10

2400

-----

کارشناس رشته مدیریت بازرگانی و صنعتی

خانم مظهری

11

2404

 

کارشناس رشته ارشد حسابداری

آقای قلی زاده 

12

2404   کارشناس گروه معارف خانم نعمتی

13

2406

 

 کارشناس گروه  ا رشد مدیریت

آقای بدری

14

2404

 

مسئول کنترل کلاس ها

 

15

2412

 

کارشناس فارغ التحصیلان

 

16

2426

 

مسئول بایگانی

آقای رضایی

17

2418

 

کارشناس حسابداری دانشجویی

آقای عبدی

18

2401

 

انتظامات

نگهبان شیفت

19

آخرین ویرایش۱۹ مرداد ۱۴۰۰