دفتر تلفن

تعداد بازدید:۶۴۲

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

سمت

نام ونام خانوادگی

ردیف

-55229200-10

شماره های دانشگاه

 

2420

55229321

رئیس دانشکده

آقای دکتر  علی مظلومی فر

1

2420

55229321

مسئول دفتر رئیس دانشکده

آقای  جعفر جعفری

2

2433

55229310

معاون دانشکده

خانم دکتر لیلا پارسا

4

2402

55229310

کارشناس پژوهش

آقای محمد فصیحی

5

2425

55229322

رئیس آموزش دانشکده

آقای آتش تر

6

2419

------

مدیر گروه حسابداری

آقای دکتر حبیبی

8

2415

-----

مدیر گروه مدیریت

آقای دکتر علی نوبری

9

2424

------

مسئول اداره امتحانات

خانم یادگاری

10

2400

-----

کارشناس رشته مدیریت بازرگانی و صنعتی

خانم مظهری

11

2404

 

کارشناس رشته کارشناسی حسابداری

آقای قلی زاده و خانم امیری

12

2400

 

کارشناس کاردانی حسابداری

خانم ملکی و آقای سادات

13

2406

 

کارشناس گروه های ا رشد

آقای بدری

14

2404

 

کارشناس گروه معارف

خانم نعمتی

15

2410

 

مسئول کنترل کلاس ها

آقای اسماعیلی

16

2405

 

کارشناس فارغ التحصیلان

خانم رنجکش  

17

2412

 

کارشناس فارغ التحصیلان

خانم رمضانی

18

2426

 

مسئول بایگانی

آقای حسینی

19

2418

 

کارشناس حسابداری دانشجویی

آقای عبدی

20

2414

 

کارشناس فرهنگ

خانم پیر هادی

21

2401

 

انتظامات

نگهبان شیفت

22

آخرین ویرایش۱۴ مرداد ۱۳۹۹