دفتر تلفن

تعداد بازدید:۵۸۱۴

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

سمت

نام ونام خانوادگی

ردیف

-55229200-10

شماره های دانشگاه

 

2420

55229321

رئیس دانشکده

آقای دکتر  علی مظلومی فر

1

2420

55229321

مسئول دفتر رئیس دانشکده

آقای  جعفر جعفری

2

2433

55229310

معاون دانشکده

خانم دکتر لیلا پارسا

4

2402

55229310

کارشناس پژوهش

آقای محمد فصیحی

5

2425

55229322

رئیس آموزش دانشکده

آقای آتش تر

6

2419

------

مدیر گروه حسابداری

آقای دکتر حبیبی

8

2415

-----

مدیر گروه مدیریت

آقای دکتر علی نوبری

9

2424

------

مسئول اداره امتحانات

خانم یادگاری

10

2400

-----

کارشناس رشته مدیریت بازرگانی و صنعتی

خانم مظهری

11

2404

 

کارشناس رشته ارشد حسابداری

آقای قلی زاده 

12

2400

 

کارشناس کاردانی حسابداری

خانم ملکی

13

2406

 

 کارشناس گروه  ا رشد مدیریت

آقای بدری

14

2404

 

کارشناس گروه معارف

خانم نعمتی

15

2410

 

مسئول کنترل کلاس ها

آقای اسماعیلی

16

2405

 

کارشناس فارغ التحصیلان

خانم رنجکش  

17

2412

 

کارشناس فارغ التحصیلان

خانم رمضانی

18

2426

 

مسئول بایگانی

آقای رضایی

19

2418

 

کارشناس حسابداری دانشجویی

آقای عبدی

20

2401

 

انتظامات

نگهبان شیفت

21

آخرین ویرایش۲۳ آذر ۱۳۹۹