آیین نامه‌ها و فرم‌ها- کارشناسی ارشد مدیریت ورودی های سال ۹۷ و بعد از آن

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
مدیریت بازرگانی- بازاریابیکارشناسی ارشد مدیریت ورودی های سال ۹۷ و بعد از آن
مدیریت بازرگانی- تجارت الکترونیککارشناسی ارشد مدیریت ورودی های سال ۹۷ و بعد از آن
مدیریت دولتی- بودجه و مالیه عمومیکارشناسی ارشد مدیریت ورودی های سال ۹۷ و بعد از آن
مدیریت دولتی- توسعه منابع انسانیکارشناسی ارشد مدیریت ورودی های سال ۹۷ و بعد از آن
مدیریت دولتی- طراحی سازمان های دولتیکارشناسی ارشد مدیریت ورودی های سال ۹۷ و بعد از آن
مدیریت شهریکارشناسی ارشد مدیریت ورودی های سال ۹۷ و بعد از آن
مدیریت صنعتی- تحقیق در عملیاتکارشناسی ارشد مدیریت ورودی های سال ۹۷ و بعد از آن
مدیریت کسب و کار- استراتژیکارشناسی ارشد مدیریت ورودی های سال ۹۷ و بعد از آن
مدیریت کسب و کار- بازاریابیکارشناسی ارشد مدیریت ورودی های سال ۹۷ و بعد از آن
مدیریت کسب و کار- فناوریکارشناسی ارشد مدیریت ورودی های سال ۹۷ و بعد از آن
مدیریت مالیکارشناسی ارشد مدیریت ورودی های سال ۹۷ و بعد از آن